T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Odası

TEDA

P N

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı özünde bir “çeviri ve yayım” destek projesidir.

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek projesidir.

RICHES “Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society” projesi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı projesidir. RICHES, (Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu) 21. yüzyılda Avrupa’nın kültürel kurumlarının, mirasının korunması, geliştirilmesi, kültürlerarası etkileşimi ve çeşitliğini, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden eşgüdüm sağlanması olanaklarını inceleyen bir projedir. Projenin temel odağı, Avrupa’daki kültürel mirasın değişimi ve kültürel miras ögelerinden yararla ..

Kültürel miras ögelerinin sayısallaştırılması ve sayısallaştırılan içeriğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Hızla gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak sayısallaştırma işlemlerinin de hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir. Ülkelerin mevcut kaynaklarının (emek, personel, zaman vb.) israf edilmemesi ve kurumlar, ülkeler arası işbirliğinin sağlanması gibi nedenlerden dolayı standartlaşmaya gidilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Indicate projesi Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ara ..

ISBN hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta yararlanmaya sunmak için, ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemi olup uluslararası bir standarttır. Bu standardın ülkemizdeki uygulayıcısı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan ISBN Türkiye Ajansı’dır. Ajansımız, Uluslarası ISBN Merkezi’nin bir üyesi olarak bu Merkezin aldığı kararları takip ederek, sisteme dahil olan diğer ülkelerle eş zamanlı olarak bu uygulamal ..